Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst gesloten met GIEL BV, met maatschappelijke zetel te Vaartkant Rechts 5A, 2960 Brecht, gekend met ondernemingsnummer 0806.979.820 (hierna: “GIEL” genoemd), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele andere algemene voorwaarden en maken integraal deel uit van de overeenkomst met GIEL.

 1. OFFERTES EN OPDRACHTEN

2.1. De offertes van GIEL zijn geldig gedurende 60 kalenderdagen vanaf offertedatum, tenzij anders vermeld. Mondelinge offertes zijn nooit bindend, tenzij GIEL ze schriftelijk bevestigd heeft. Offertes waarvan de geldigheidsdatum is verstreken, kunnen GIEL en de opdrachtgever niet meer binden.

2.2. Een offerte van GIEL is steeds onder voorbehoud wanneer de opdrachtgever of diens

aangestelde (architect, aannemer, …) de afmetingen aan GIEL heeft aangeleverd. GIEL is gerechtigd om haar offerte aan te passen indien voor, tijdens of na de aanneming blijkt dat de aangeleverde informatie onvolledig of onjuist is.

2.3. GIEL plant de opdracht in na ontvangst van (i) de door de opdrachtgever ondertekende rechtsgeldige offerte en algemene voorwaarden en (ii) van het overeengekomen voorschot, bij gebreke waaraan GIEL het recht heeft om de opdracht niet in te plannen of te schorsen.

2.4. De opdrachtgever erkent dat wanneer zij een goedgekeurde offerte met GIEL verbreekt of annuleert voor aanvang van de opdracht, zij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 20% van de offerteprijs, buiten de vergoeding voor de reeds door GIEL uitgevoerde werken en eventueel gemaakte kosten.

 1. AANNEMINGSSOM, WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN

3.1. De offerte van GIEL is altijd op basis van de dan geldende prijzen in euro en excl. BTW.

3.2. Goedgekeurde offertes kunnen enkel gewijzigd worden middels schriftelijke overeenkomst tussen GIEL en de opdrachtgever.

3.3. De goedgekeurde aannemingssom is steeds onderhevig aan wijziging in plus of min in geval van wijzigingen in de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, btw- tarieven, importtarieven e.d.m. Deze risico’s zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

3.4. Tenzij anders in de offerte aangegeven, zijn de prijzen van GIEL incl. verplaatsingskosten.

3.5. Meerwerken of wijzigingen voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden voert GIEL in regie uit aan 50 EUR (excl. BTW) per aangevat uur en per werknemer, vermeerderd met de kosten van het gebruikte materiaal. Worden de wijzigingen mondeling doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3.6. Vertraging door wijziging in materiaalkeuze is voor rekening van de opdrachtgever. Indien de gevraagde wijzigingen leiden tot een prijsstijging, zal GIEL dit doorrekenen.

 1. TOEGANG EN UITVOERING

4.1. De opdrachtgever garandeert GIEL een vrije toegang tot de werf wat betekent dat GIEL bij aankomst direct haar voorbereiding en/of aanneming kan starten, bij gebreke waaraan GIEL het recht heeft om meerwerken in regie aan 50 EUR (excl. BTW) per aangevat uur en per werknemer uit te voeren om de werf voor te bereiden. Levering met vrachtwagen gebeurt enkel indien de aflevering rechtstreeks verbonden is aan een berijdbare (openbare) weg. Eventuele verzakkingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.2. De opdrachtgever voorziet voor aanvang van de opdracht door GIEL op de werf op zijn kosten sanitaire voorzieningen en nutsvoorzieningen (stromend koud en warm water, elektriciteit, verwarming, …) en een afgesloten ruimte waar GIEL haar materiaal en materieel veilig kan opbergen.

4.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe om tijdig een goedgekeurd parkeerverbod en eventuele nachtvergunning ten gunste van de aanneming van GIEL te bekomen. De opdrachtgever vrijwaart GIEL desgevallend bij eventuele kosten of schade (stillegging werf, wijziging planning GIEL, inkomstenverlies, winstderving, etc.). De opdrachtgever staat exclusief in voor alle vereiste toelatingen van de bevoegde instanties.

4.4. Tenzij partijen een uitdrukkelijke uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, is deze indicatief en onderhevig aan aangekondigde wijziging in de planning van GIEL. Eventuele vertraging in de uitvoering van de aanneming geeft de opdrachtgever nooit het recht (i) om de overeenkomst op te zeggen, (ii) op enige schadevergoeding of interesten of (iii) om de volledige aannemingssom niet te betalen.

4.5. Wanneer partijen een uitdrukkelijke aanvangsdatum zijn overeengekomen, kan de opdrachtgever deze enkel gemotiveerd wijzigen uiterlijk tien (10) werkdagen voor aanvang met tegelijk een voorstel van nieuwe datum, bij gebreke waaraan deze een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de aannemingssom van rechtswege verschuldigd is.

4.6. Eventuele wachttijden van meer dan 15 minuten na aankomst of nutteloze verplaatsingen

zijn verschuldigd aan 50 EUR (excl. BTW) per aangevat uur en per werknemer, met een minimum van 350 EUR. Het verstrijken van de wachttijd geldt als een volledig uur.

 1. BETALINGEN

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaalt de opdrachtgever volgens navolgend stramien (i) uiterlijk één (1) week voor aanvang van de werken het overeengekomen voorschot, en (ii) bij voorlopige oplevering het eindsaldo incl. eventuele meerwerken of overige wijzigingen.

5.2. Bij gebreke aan tijdige ontvangst van de volledige bedragen uit 5.1. heeft GIEL het recht om de overeenkomst en/of de werken te schorsen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht om de overeenkomst en/of werken te voltooien. Indien de opdrachtgever betaalt na schorsing van de overeenkomst door GIEL, zal GIEL de werken hervatten in functie van beschikbaarheid in haar planning.

5.3. Facturen van Giel BV zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel en uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij niet- of laattijdige betaling (B2C) zal u een eerste ingebrekestelling worden toegestuurd. Indien betaling na voormelde ingebrekestelling uitblijft binnen vijftien (bij elektronisch rappel) of zeventien (bij rappel per post) dagen, zullen eerstdaags verwijlinteresten en kosten aangerekend worden.

Volgende kosten zullen hierbij in rekening worden gebracht:

 • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is.
 • € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is.
 • € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

De verwijlinteresten zullen gelijk zijn aan de wettelijke intrestvoet.

Bij niet- of laattijdige betaling (B2B) is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een min. van 350 EUR en max. van 2.500 EUR (excl. BTW verschuldigd).

5.4. Niet-tijdige betaling van één factuur resulteert in de automatische opeisbaarheid van andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever. GIEL heeft steeds een retentierecht op onbetaald gebleven en eventueel reeds aan de opdrachtgever geleverde goederen.

 1. AANVAARDING EN RISICO

6.1. Het einde van de aanneming impliceert de voltooiing van de opdracht. Enkel tegensprekelijke vaststellingen onmiddellijk na voltooiing zijn tegenstelbaar aan GIEL. Elke klacht dient de opdrachtgever, op straffe van verval, schriftelijk en in detail gemotiveerd binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na voltooiing te bezorgen. Na het verstrijken hiervan, beschouwen partijen de aanneming als aanvaard wat GIEL ontheft van elke aansprakelijkheid m.b.t. zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de opdrachtgever bij voltooiing had kunnen vaststellen door een aandachtige en zorgvuldige controle.

6.2.  De opdrachtgever is op voorhand geïnformeerd omtrent de specifieke eigenschappen

van het geplaatste product m.i.v. de wettelijke toleranties conform het WTCB.

6.3. De opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor alle door diens aangestelde (architect, studiebureel, ingenieur ea.) aangeleverde informatie. GIEL aanvaardt in dit verband geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

6.4. GIEL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden tijdens of na voltooiing van de werken aan de door GIEL’s uitgevoerde aanneming. Indien de opdrachtgever deze schade hersteld wenst, zal GIEL deze werken in regie uitvoeren aan 50 EUR (excl. btw) per aangevat uur en per werknemer, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte materialen.

6.5. De opdrachtgever draagt het risico op verlies of beschadiging van materialen of andere eigendommen van GIEL op de werf. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het adequaat afsluiten en de bewaking van de werf.

6.6. De aansprakelijkheid van GIEL kan enkel betrekking hebben op directe schade en is gelimiteerd tot het gefactureerd bedrag aan de opdrachtgever. GIEL is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, m.i.v. (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behoudens in geval vaxn bedrog, opzet of grove schuld.

6.7. De algemene verkoopsvoorwaarden van FEBE, FEBELARCH, FEBEFAST en FEBEDRAL werken aanvullend in de relatie met de opdrachtgever.

 1. GARANTIE

7.1. GIEL werkt met specifieke materialen die onderhevig kunnen zijn aan lichte wijzigingen in structuur en/of kleur omwille van vocht, licht, temperatuur of andere externe oorzaken, zonder dat GIEL of haar leverancier hiervoor garantie geeft.

7.2. De garantie onder 7.1. geldt niet indien fouten of gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of indien GIEL op instructie van de opdrachtgev er gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die GIEL niet zelf vervaardigt, verleent zij uitsluitend dezelfde garantie als haar leverancier.

7.3. In geval van rechtsgeldige gebreken zal GIEL nagaan of deze binnen de aanvaardbare toleranties vallen in functie van de specifieke eigenschappen van beton overeenkomstig de richtlijnen en toleranties van het WTCB. GIEL is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden zijn tot herstel/vergoeding van gebreken die binnen de tolerantiegrenzen van het WTCB vallen. In voorkomend geval heeft GIEL altijd het recht om in natura te herstellen.

 1. OVERMACHT

GIEL is gerechtigd om de opdracht uit te stellen of op te schorten, zij het te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder opzegvergoeding, in geval van overmacht, van een gelijkaardige gebeurtenis of vaneen bijzondere omstandigheid, zoals oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, pan- of epidemie of hiermee gepaard gaande maatregelen, lock-out, lock-down, brand, quarantaine, machinebreuken, explosie, hevige windstoten, overstroming, bliksem, buitensporige verhoging van grondstofprijzen, of andere voorvallen binnen GIEL of één van zijn leveranciers. Desgevallend stelt dit GIEL vrij van verbintenis t.a.v. de opdrachtgever die zij schriftelijk in kennis zal stellen van de omstandigheden die de uitvoering verhinderen en van de eventuele tijdelijkheid ervan.

 1. ONTBINDING

9.1. GIEL is gerechtigd de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever te ontbinden middels aangetekende kennisgeving, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen t.a.v. GIEL weigert na te komen, na daartoe te zijn in gebreke gesteld met het verzoek zich in regel te stellen binnen een termijn van 7 kalenderdagen.

9.2. In geval van 9.1. is de opdrachtgever van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de offerteprijs vermeerderd met de mogelijk gemaakte kosten, onverminderd het recht van GIEL om de werkelijk geleden schade te verhalen op de opdrachtgever.

 1. NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door GIEL van bepaalde contractuele rechten, houdt geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht hiervan in.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De GDPR Verklaring bepaalt de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.

 1. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij eventuele geschillen zijn exclusief de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.